Inicjatywa Tutorial

Inicjatywa Tutorial przygotowana przez Koło Naukowe Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze ma na celu umożliwienie rozwoju, zarówno naukowego jak i personalnego, uczestniczących w niej studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczący w programie doktoranci podejmować się mają opieki naukowej nad uzdolnionymi i zaangażowanymi studentami, zwłaszcza takimi, którzy planują dalsze studia oraz myślą o karierze naukowej.

Uczestniczący w programie doktoranci wspomagać mają rozwój współpracujących z nimi studentów przez konsultacje dotyczące rejonów swoich zainteresowań naukowych, sposobów i etykiety funkcjonowania w środowisku akademickim, rozpowszechnianie informacji o wydarzeniach takich jak konferencje naukowe, projekty i publikacje w których studenci mogliby wziąć udział, współprace w konceptualizacji prac, artykułów i wystąpień. Służyć też mają pomocą w dostępie do literatury i materiałów, wskazówkami dotyczącymi warsztatu pracy naukowej. Zgłaszający się do programu studenci stają się członkami wspomagającymi Koła Naukowego Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze.

Zainteresowanych studentów zapraszamy do kontaktu z koordynatorem (przemekdudzinski[at]gmail.com), lub bezpośrednio z uczestniczącymi w inicjatywie doktorantami:

Aleksandra Buba-Braun (olabuba[at]gmail.com), absolwentka Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie po kierunkiem prof. Adama Nobisa pracuje nad doktoratem pt. Kreacja wizerunku ludów pozaeuropejskich w kulturze popularnej. Analiza wybranych seriali podróżniczych. Zajmuje się związkami antropologii z literaturą, konstruowaniem obrazu innych w narracjach filmowych a także społecznymi znaczeniami kultury popularnej. Działa w Doktoranckim Kole Naukowym Badaczy Popkultury „Trickster”.

Agata Ciastoń (agata.ciaston[at]gmail.com)), absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, przygotowuje rozprawę doktorską pt. Fotografia i film – na pograniczu mediów. Interesuje się teorią fotografii i mediów wizualnych, motywami kulinarnymi i zwierzęcymi w filmach oraz kulturze popularnej a także metodami, możliwościami aplikacji wiedzy teoretycznej z zakresu kulturoznawstwa do analizy filmów. W sferze jej zainteresowań leży także problematyka miejska, ze szczególnym uwzględnieniem jej wizualnych aspektów

Przemysław Dudziński (przemekdudzinski[at]gmail.com), absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie studiował filozofię, bibliotekoznawstwo i kulturoznawstwo. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię kina popularnego, w tym szczególnie: kino japońskie i amerykańskie, kino doby PRL-u, poetykę filmu lat sześćdziesiątych, refleksję nad kinem gatunków, historię kina grozy, problematykę adaptacji filmowej, metodologie badania filmu jako artefaktu kultury. Przygotowuje pracę pt „Reżimy wyobraźni – wokół fantastyki filmowej w dobie PRL-u”. Przewodniczący Koła Naukowego Doktorantów przy Studiach nauk o Kulturze i koordynator inicjatywy Tutorial. Strona domowa: weirdhumanities.pl.

Ewa Kruk (ewa.kruk[at]gazeta.pl), absolwentka Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz (niemalże absolwentka) Filologii Niderlandzkiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktorantka Studium Nauk o Kulturze UWr – przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą analizy dyskursu (post)kolonialnego w perspektywie niderlandzkojęzycznego materiału źródłowego. Ponadto jej zainteresowania badawcze obejmują antropologię teatru, teatr feministyczny, feminizm (zwłaszcza postkolonialny) oraz literaturę niderlandzką i surinamską.

Ewelina Kwiatkowska (ewelina.kwiatkowska[at]gazeta.pl), absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (2007), doktorantka Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego, znajduje się w składzie redakcyjnym pisma pokonferencyjnego Instytutu Historii Sztuki UWr „Opposite”. Uczestniczy w projekcie European Glass Festival in Wrocław w ramach współpracy z galerią sztuki współczesnej – Galerią BB i fundacją „Fly with Art” . Przygotowuje dysertację doktorską na temat polskiego, czeskiego i skandynawskiego szkła artystycznego i ich wzajemnych korespondencji.  Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół tematyki współczesnego szkła polskiego i europejskiego, a także designu. Obecnie pracuje w Muzeum w Nysie i Szkole Sztuk Pięknych w Nysie.

Anna Lachowicz-Tomczyk (arghorth[at]gmail.com), absolwentka etnologii na Uniwersytecie Wrocławskim, a także specjalizacji filozofii społecznej. W latach 2008-2009 była wolnym słuchaczem na wybranych przedmiotach filologii indyjskiej. Współzałożycielka i wicedyrektor Instytutu Studiów Azjatyckich. Współorganizatorka wystawy „Nieznane Oblicza Hinduizmu” (Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz Interdyscyplinarnego Cyklu Spotkań z Indiami (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej). Obecnie doktorantka Studium Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją pracę doktorską pisze na temat: Śmierć i obrządek pogrzebowy. Studium tożsamości i dylematy identyfikacyjne polskich hinduistów pod kierunkiem prof. dr hab. Eugeniusza Kłoska z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej (UWr). Interesuje się antropologią kulturową oraz filozofią i społecznymi aspektami Indii.

Jacek Małczyński (jacek.malczynski[at]gmail.com), absolwent MISH, doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa UWr. oraz Akademii Artes Liberales, przygotowuje pracę doktorską pt. Krajobrazy Zagłady. Przyroda w przedstawieniach i miejscach pamięci Holocaustu. Zajmuje się kwestią reprezentacji Holocaustu w literaturze i sztukach plastycznych w kontekście współczesnych dyskusji na temat relacji między naturą a kulturą, a także problematyką pamięci kulturowej.

Piotr Małczyński (piotrm86[at]tlen.pl), absolwent Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Wrocławski, doktorant Studium Nauk o Kulturze. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki nacjonalizmu, „rasy”, etniczności oraz zjawisk kulturowych związanych z piłką nożną. Przygotowuje pracę doktorską na temat wątków nacjonalistycznych w futbolu.

Anna Małecka (amalecka.wroc[at]gmail.com), absolwentka Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie doktorantka Studium Nauk o Kulturze (UWr.). Pod kierunkiem dra hab. Stefana Bednarka, prof UWr. przygotowuje rozprawę doktorską Perspektywa sprawcy w sztuce po Zagładzie na przełomie XX i XXI wieku. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się przede wszystkim zagadnienia związane ze sztuką współczesną, estetyką oraz pamięcią. Ostatnio koncentruje się zwłaszcza nad artystycznymi artykulacjami w ramach tzw. animal turn. Prowadzi też badania nad relacją mody i sztuki w ujęciu aksjosemiotycznym.

Piotr Małczyński (piotrm86[at]tlen.pl) Jestem absolwentem Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr., doktorantem Studium Nauk o Kulturze. Zajmuję się analizą zjawisk kulturowych powiązanych z piłką nożną, zwłaszcza pod kątem wątków etnicznych i narodowych. Interesuję się także koncepcją „rasy” i fenomenem stereotypów rasowych.

Piotr Maroń (piotrekmaron[at]gmail.com). Studiowałem kulturoznawstwo, teorię literatury, filozofię i socjologię. Obecnie pracuję nad doktoratem poświęconym cielesnym aspektom anoreksji. Rozpocząłem również projekt dotyczący konstruowania globalizacji w dyskursie naukowym. Interesuję się socjologią ciała (w tym etnografią sportu i ubioru), studiami genderowymi i feministycznymi oraz studiami nad nauką i technologią.

Maria Magdalena Morawiecka (astwachseria[at]o2.pl), absolwentka kulturoznawstwa i ASPP „Abrys” we Wrocławiu (specjalność: grafika użytkowa). Doktorantka Studium Nauk o Kulturze przy Uniwersytecie Wrocławskim. Zainteresowania naukowe: dokumenty kartograficzne jako źródło wiedzy o kulturze (w szczególności średniowiecze i początek nowożytności), kulturowa historia sztuki. Pisze pracę o obrazie świata na mapie z katedry w Hereford. Współpracuje z internetowym pismem „Wędrowiec” (www.dziennikarze-wedrowni.org).

Tadeusz Mincer (tadeusz.mincer[at]wp.pl) – studiowałem filozofię i kulturoznawstwo, obecnie przygotowuję pracę doktorską dotyczącą znaczenia kategorii rasy w kulturze współczesnej. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii oraz współczesnych skutków kolonializmu, w tym współczesnych form rasizmu. Interesuje mnie antropologia współczesna, szczególnie antropologia nauki oraz antropologia miasta. Inspiruje mnie filozofia krytyczna, a także rozważania nad metodologią badań jakościowych. W sferze praktycznej zajmuję się edukacją międzykulturową metodami pozaformalnymi oraz działalnością organizacji pozarządowych.

Iwona Morozow (i.morozow[at]poczta.fm), absolwentka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorantka Studium Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego, redaktorka interdyscyplinarnego czasopisma „Tematy z Szewskiej”, krytyczka filmowa. Jej naukowe zainteresowania spotykają się na pograniczu antropologii i filmoznawstwa. Do tej pory zajmowała się przede wszystkim kinem amerykańskim i postmodernistycznym. Obecnie interesuje się nurtem „społecznej fikcji” i tzw. collaborative film; dodatkowo angażuje się w naukowo-artystyczne projekty interdyscyplinarne. Przygotowuje prace: Kino zaangażowane społecznie. Antropologiczne refleksje i praktyka.

Wojtek Puchta (puchtaw[at]gmail.com),absolwent historii oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie doktorant Studium Nauk o Kulturze na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Dysertacja doktorska, powstająca pod kierunkiem prof. Stefana Bednarka, ma za temat Powszechną Wystawę Krajową we Lwowie w roku 1894. Zainteresowania badawcze oscylują wokół teorii kultury, teorii historii kultury, historii kultury polskiej w XIX wieku oraz kulturowych aspektów życia miejskiego (w dobie staropolskiej oraz w XIX wieku).

Krzysztof Solarewicz (ksolarewicz[at]gmail.com), absolwent wrocławskiego kulturoznawstwa; członek Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Żywo zainteresowany bioetyką, sprawczością i przedstawieniami technologii oraz science fiction (filmy/książki/komiksy/gry komputerowe). Przygotowuje pracę Wizje (bio)przyszłości: postęp biotechnologii w nauce i fantastyce naukowej. Przeczytał Studia o Kulturze, niejednokrotnie i ze zrozumieniem.

Konsultacjami w ramach inicjatywy Tutorial służą też:

dr Małgorzata Kozubek (malgorzatakozubek[at]gmail.com), absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego.  Rozprawa doktorska pt. Filmoterapia. Teoria i praktyka obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. w 2010 roku. Obecnie wykładowczyni w Instytucie Kulturoznawstwa UWr. Pracuje również jako prelegentka w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej oraz jest opiekunem naukowym Akademii Filmowej – Historii Kina Światowego, czteroletniego przedmiotu akademickiego realizowanego przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty we współpracy z wrocławskimi uczelniami wyższymi. Zainteresowania naukowe dr Kozubek obejmują przede wszystkim psychologię odbioru filmu, teorię widza filmowego oraz filmoterapię – ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznofilmowego aspektu tego zagadnienia. Przygotowuje habilitację dotyczącą społecznego wpływu kina.

dr Magdalena Zamorska (mzamorska[at]uni.wroc.pl), kulturoznawczyni, doktor(ka) nauk humanistycznych, tłumaczka. Obroniła rozprawę doktorską na temat treningu polskich tancerzy japońskiego tańca butō. Bada procesy performatywne, techniki pracy z ciałem, a także zgłębia możliwość wykorzystania neurobiologii i kognitywistyki w analizie procesów percepcyjnych i interakcyjnych, będących udziałem performerów.

Reklamy

1 komentarz do “Inicjatywa Tutorial

  1. Pingback: Konferencja Cthulhu na prezdydenta | Koło Naukowe Doktorantów

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s